غر زدن

غر زدن

منبع: https://thenostalgicba،t.blo،.com/2023/01/goozooping.html